Nordic Walking Challenge Czech Republic 2019 – Propozice závodu

1. Identifikace

Název:
Nordic Walking Challenge Czech Republic (NWCCR)

Popis:
4. ročník závodu v Nordic Walking

Datum:
18. května 2019

Čas a místo startu:
13:00 Lesní divadlo, Řevnice

Zážitkový sportovní program:
Od 09:00 Řevnickém Lesním divadle (Divadelní 930, Řevnice 25230)

Organizátor:
Nordic Walking Challenge, z.s.

2. Registrace a startovné

Registrace se provádí elektronicky na webových stránkách závodu www.nwccr.cz a to nejpozději do 13. května 2019.

Startovné do závodu je uvedeno na stránce registrace do závodu.

3. Kategorie

Vidomí:
Ženy 18+
Muži 18+
Junioři 13 až 17 let
Děti 9 až 12 let

Nevidomí:
Ženy 18+
Muži 18+
Junioři 13 až 17 let
Děti 9 až 12 let

O zařazení závodníka rozhoduje ROK NAROZENÍ !

Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie upravit podle počtu přihlášených soutěžících.

4. Popis tratě

Specifika tratě

Délka: cca 6200 m
• Časový limit: max. 1,5 hodiny
• Povrch: trasa vede po zpevněných i nezpevněných lesních cestách
• Převýšení: 188 m (dle serveru maps.google.com)
• Nejvyšší bod: 471 m n.m.
• Nejnižší bod: 283 m n.m.

Trať se půjde jen jednou.

5. Harmonogram

9:30 – 10:30 Prezentace závodníků:

Závodníci přihlášení do závodu podepíší při prezentaci souhlas s podmínkami pro účast v závodu a obdrží startovní číslo.
• Při prezentaci lze provést změny a opravy v přihláškách za 100,- Kč

Čísla pro závodníky přihlášené přes internet, budou rezervována do 10:30, potom budou uvolněna pro další zájemce.

10:30 – 11:00 Zahájení akce a výklad tratě – účast povinná!

11:00 – 13:00 Doprovodný sportovní program, pravidla závodu, instruktáž techniky Nordic Walking a společná rozcvička.

13:00 Odstartování závodů (závodníci budou vypuštěni jednotlivě)

16:00 – 16:30 Vyhlášení výsledků (čas je orientační a záleží na skutečném řádném ukončení závodu)

6. Podmínky účasti

Závodníci dodržují pravidla závodu
• Závodníci se chovají v souladu s těmito propozicemi

Závodníkům se doporučuje zajistit si individuální zdravotní pojištění. Organizátor nepřejímá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodu. Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo majetku, která vznikne v souvislosti se závodem jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, během, či po závodě v čase konání celé akce.

Každý účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu prohlašuje, že:
a) dovršil osmnáctý rok věku a je zletilý, nebo je-li nezletilý, jeho vstoupení do závodu potvrdili svým souhlasem rodiče či zákonný zástupce
b) se zúčastňuje tohoto závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které mu vzniknou během konání akce závodu (před závodem, při závodu a po závodu)
c) jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu
d) v případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy
e) je obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, značených tras, avšak neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo polohovými zvláštnostmi
f) pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, bere na vědomí, že je třeba na takových komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu
g) se zavazuje dodržovat standardní pravidla fair-play
h) se zavazuje pomoci soupeři v případě ohrožení jeho života či zdraví
i) svou registrací do závodu dává souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, a v souladu s nařízením GDPR s použitím a zpracováváním svých osobních údajů včetně elektronické adresy (email) uvedené v registračním formuláři (on-line formulář a čestná prohlášení i tištěný formulář) pro marketingové účely pořadatele akce. Registrovaný má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem na adresu info@nwccr.cz, nebo písemně na kontaktní adresu spolku uvedené na internetových stránkách
j) souhlasí s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele

7. Věkový limit

V závodě mohou startovat účastníci starší 18 let a to samostatně. Účastníci nezletilí vždy se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.

8. Časomíra

Časomíra bude řešena elektronickým systémem (stopky) + kontrolním zapisováním pořadatelů na vybraných místech. Startující z hlavního startu jsou měřeni pomocí elektronické aplikace Stopky. Účastník musí mít po celou dobu závodu připevněno startovní číslo na hrudi, a to takovým způsobem, aby bylo nepřehnuté a nepřehlédnutelné. Při porušení těchto pokynů může být účastník okamžitě vyloučen a diskvalifikován. Reálný čas je měřen od projití startem do projití cílem.

9. Občerstvení

V areálu Lesního divadla je možno zakoupit nápoje a drobné občerstvení.

10. Šatny

Organizátor nezajišťuje prostor pro převlékání ani úschovnu šatů či batohů. Organizátor závodů neodpovídá za odložené věci.

11. Zdravotní služba

V místě závodů bude zajištěna Záchranná zdravotní služba Trans Hospital.

12. Ceny a vyhlášení vítězů:

První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží medaili za umístění v závodu a věcné ceny od partnerů závodu. Vyhlášení vítězů proběhne v Lesním divadle přibližně mezi 16:00 a 16:30 hod. s přihlédnutím k aktuálnímu průběhu závodu. Věcné a upomínkové ceny věnované partnery budou předány vítězům všech kategorií při vyhlášení vítězů.

13. Reklamace

Případné nesrovnalosti v předběžných výsledcích se řeší vyplněním reklamačního lístku, ihned po zjištění, v místě prezentace výsledků (Lesní divadlo – Řevnice). Dodatečné reklamace lze řešit nejpozději do 25. května 2019 na adrese info@nwccr.cz. Protest proti průběhu závodu lze podat nejpozději 30 min. po vyvěšení výsledků kategorie s kaucí 1000 Kč u stanoviště změn a oprav – prezentace.

14. Ostatní

Závod probíhá na území lesa, závodníci jsou povinni respektovat pravidla chování v lese a pravidla silničního provozu. Výsledky závodu budou vyvěšeny v Lesním divadle a později i na internetové adrese www.nwccr.cz.

Pořadatel má právo na zrušení nebo přerušení závodu kvůli zajištění bezpečnosti zúčastněných, především v případě očekávaného špatného počasí. Dále má právo vyloučit závodníka ze závodu z důvodu nesportovního chování, podezření na požití alkoholu či omamných látek před zahájením nebo v průběhu závodu.
• Na trati není dovoleno veřejnosti a závodníkům držení či používání video nebo audio přehrávačů, rádií, vysílaček, mobilních telefonů či podobných přístrojů v soutěžním prostoru.
• Podmínkou účasti v dětských kategoriích je, aby se děti při řazení před startem a na trati obešly bez pomoci rodičů. Rodič či zákonný zástupce může na trať s dítětem jako doprovod a dozor (pokud mu stačí).
• Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.
• Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
• Za odložené věci pořadatel neručí.
• Na trať je vstup, mimo účast v závodě, zakázán.
• Účastníci berou na vědomí, že podle zákona je vstup do lesa vždy na vlastní nebezpečí.
• Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech. Vstup do lesa mimo cesty a vymezené prostory je zakázán.
• Vjezd motorovými vozidly do prostoru závodu a do lesa je zakázán.
• Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
• Ustanovení těchto propozic mohou být v případě nezbytnosti pořadatelem doplněna nebo upravena.
• Veškeré další informace jsou k doptání na adrese
info@nwccr.cz.
• Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách a v místě závodu.